คณะกรรมการ

16052023 TAIA organization chart TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย