คณะกรรมการ

คุณสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล
นายกสมาคม
ดร.อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์
เลขาธิการ
คุณวราภรณ์ แสงเกียรติยุทธ
รองเลขาธิการ
คุณเจริญรัตน์ เลิศอานันท์ภร
รองเลขาธิการ
ดร.ชบาพร เว็นเซล
เหรัญญิก
คุณรัฐิยา คงชาตรี
นายทะเบียน
คุณรอน ศิริวันสาณฑ์
ประธานคณะทำงาน ด้านเศรษฐกิจ กฏระเบียบ และภาษีอากร
คุณวิญญู เหล่าวัฒนา
ประธานคณะทำงาน ด้านข้อมูล และสถิติยานยนต์
คุณดวงใจ โอเดน
ประธานคณะทำงาน ด้านต่างประเทศ
คุณรุช วรรณฤทัย
ประธานคณะทำงาน ด้านวิชาการ
คุณสมเกียรติ พูลขวัญ
ประธานคณะทำงาน ด้านรถจักรยานยนต์
คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน
ประธานคณะทำงาน ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
คุณมานพ นาคบุตร
ประธานคณะทำงาน ด้านรถบรรทุกใหญ่
คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล
ประธานคณะทำงาน ด้านยานยนต์ไฟฟ้า
คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
ประธานคณะทำงาน ด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์
ประธานคณะทำงาน ด้านชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์