คณะกรรมการ

คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน
นายกสมาคม
คุณยุพิน บุญศิริจันทร์
เลขาธิการ
คุณวราภรณ์ แสงเกียรติยุทธ
รองเลขาธิการ
คุณเจริญรัตน์ เลิศอานันท์ภร
รองเลขาธิการ
ดร.ชบาพร เว็นเซล
เหรัญญิก
คุณรัฐิยา คงชาตรี
นายทะเบียน
คุณรอน ศิริวันสาณฑ์
ประธานคณะทำงานด้าน เศรษฐกิจ กฏระเบียบ และภาษีอากร
คุณวิญญู เหล่าวัฒนา
ประธานคณะทำงานด้าน ข้อมูล และสถิติยานยนต์
คุณดวงใจ โอเดน
ประธานคณะทำงานด้าน ต่างประเทศ
คุณรุช วรรณฤทัย
ประธานคณะทำงานด้าน วิชาการ
คุณสมเกียรติ พูลขวัญ
ประธานคณะทำงานด้าน รถจักรยานยนต์
คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน
ประธานคณะทำงานด้าน ความปลอดภัยบนท้องถนน
คุณมานพ นาคบุตร
ประธานคณะทำงานด้านรถบรรทุกใหญ่
คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล
ประธานคณะทำงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า
คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
ประธานคณะทำงานด้าน ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์
ประธานคณะทำงานด้าน ชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์