คณะกรรมการ

คุณสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล
นายกสมาคม
คุณเจริญรัตน์ เลิศอานันท์ภร
เลขาธิการ
คุณวราภรณ์ แสงเกียรติยุทธ
เหรัญญิก
คุณรัฐิยา คงชาตรี
นายทะเบียน
คุณรอน ศิริวันสาณฑ์
ประธานคณะทำงาน ด้านเศรษฐกิจ กฏระเบียบ และภาษีอากร
คุณอร รักติประกร
ประธานคณะทำงาน ด้านข้อมูล และสถิติยานยนต์
คุณดวงใจ โอเดน
ประธานคณะทำงาน ด้านต่างประเทศ
คุณบรรพจน์ เต็งวงษ์วัฒนะ
ประธานคณะทำงาน ด้านวิชาการ
คุณสาวิตรี แก้วพวงงาม
ประธานคณะทำงาน ด้านรถจักรยานยนต์
คุณวันดี ตั้งถวิลถาวร
ประธานคณะทำงาน ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล
ประธานคณะทำงาน ด้านยานยนต์ไฟฟ้า
คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
ประธานคณะทำงาน ด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์
ประธานคณะทำงาน ด้านชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์