คณะกรรมการ

5 กรรมการฯ 2567 2569 TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย