วัตถุประสงค์

เป็นองค์กรหลักที่เป็นที่ยอมรับ และมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยพันธกิจ ดังนี้

  1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมาคม และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ให้เป็นที่ยอมรับของประเทศและนานาชาติ
  2. มีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงโครงข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรม เช่น ศูนย์วิจัย ศูนย์ทดสอบ สถาบันการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของโลกอย่างยั่งยืน
  3. มีส่วนร่วมในการนำเสนอนโยบาย วางแผนดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอุตสาหกรรม
  4. เป็นสื่อกลางในการประสานงาน ทั้งข้อมูลและข่าวสาร กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
  5. สร้างความร่วมมือในหมู่สมาชิกให้มีส่วนร่วมในสมาคม ในการช่วยผลักดันพันธกิจของสมาคม