ติดต่อเรา

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

เลขที่ 2 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
ชั้น 11 ห้อง 1105 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-23451277

ติดต่อเรา

Contact Form TH