ความเป็นมา

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย​

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ก่อตั้งเมื่อ 15 กรกฎาคม 2524 มีฐานะเป็นสถาบันเอกชน
โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกจำนวน 128 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย

ผู้ผลิต/ประกอบ/นำเข้ารถยนต์

ผู้ผลิต/ประกอบ/นำเข้ารถจักรยานยนต์

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

วิสัยทัศน์

" เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมของโลก "
00004automotive test TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมความสำคัญและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ให้ก้าวหน้าเป็นผู้นำด้านยานยนต์ของอาเชียนและอยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลก
2. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3. นำเสนอเพื่อการกำหนดนโยบายและร่วมวางแผนดำเนินงานกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
4. เป็นสื่อกลางในการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกฯ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการดำเนินงาน