โครงสร้างองค์กร

นายกสมาคม

นายกกิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษา

อุปนายกอาวุโส

เลขาธิการ

อุปนายก

เหรัญญิก

รองเลขาธิการ

นายทะเบียน

คณะทำงาน ด้านเศรษฐกิจ
กฎระเบียบ และภาษีอากร
(WG001)

คณะทำงาน ด้านข้อมูล
สถิติยานยนต์ และสารสนเทศ
(WG002)

คณะทำงาน
ด้านต่างประเทศ
(WG003)

คณะทำงาน
ด้านวิชาการ
(WG004)

คณะทำงาน
ด้านรถจักรยานยนต์
(WG005)

คณะทำงาน
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
(WG007)

คณะทำงาน
ด้านยานยนต์ไฟฟ้า
(WG009)

คณะทำงาน
ด้านชิ้นส่วน
และอะไหล่ยานยนต์

คณะทำงาน
ด้านประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร