กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ชื่อกองทุน

กองทุนนี้มีชื่อว่า “กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย” ใช้อักษรย่อว่า ก.พ.ย.ท. ชื่อภาษาอังกฤษคือ “Thai Automotive and Auto Parts Development Fund” ใช้อักษรย่อว่า  TAAF

วัตถุประสงค์ของกองทุน

กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยโดยรวม

ระยะเวลาการรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559  

เงื่อนไขการสมัคร

1. เอกสารการสมัคร พร้อมสำเนาเอกสารทั้งหมด 4 ชุด ประกอบด้วย

  • ใบสมัครขอรับทุน
  • รายละเอียดโครงการวิจัยที่ต้องการขอทุน
  • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา / สถานที่ทำงาน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว
  • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

2. สถานที่จัดส่งเอกสารการสมัคร  ณ ที่ทำการสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
       

Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ